Advertisement

ދިރާގު "ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަންގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ދިރާގު

18 May 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ދިރާގުން ދޭ ޓެސްލާ ކާރު ލިބޭ ފަރާތެއް އެނގެން ބާކީ އެއް މަސް!

ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރަކަށް މިހާތަނަށް ދޭން ކަނޑައެޅި އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާކަމުގައިވާ ޓެސްލާ ކާރު ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ގުރުއަތުނަގަން ބާކީ އެއްމަހަށް ވެއްޖެއެވެ.

ދިރާގުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކާރު ލިބޭ ފަރާތް ހޮވުމަށް ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ، އަޟުހާ އީދާއި ގުޅުވައިގެން ޖޫން މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

"ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަން ދިރާގުން ފަށާފައި ވަނީ، އެ ކުންފުނީގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ވަނީ، ޖެނުއަރީ 31، ގެ ކުރިން ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް 450 ނުވަތަ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް 30 އެމްބީއިން މަތީގެ ޕްލޭންތައް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކަކީ، ޖޫން 17 އާއި ހަމައަށް އެޕްލޭންތައް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

Advertisement

"ވިން އަ ޓެސްލާ" ޕްރޮމޯޝަންގައި ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓެސްލާ ކާރު ދައްކާލުމަށް ދިރާގުން ވަނީ، ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއްވެސް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބާއްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.