Advertisement

އިވާން ލެސްޓާ މެކްގިއާ ނެގި ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓް --

26 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ހަނދާން ނެތި ވައިކުޑަ ނުލައި 10 ހާސްފޫޓު މަތިން ފުންމާލި ކެމެރާމަން ވީ މަރު!

ސްކައި ޑައިވް ކުރުމަކީ މަޖާ ކުޅިވަރެއް ނަމަވެސް އެކުޅިވަރުގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. 

އިވާން ލެސްޓާ މެކްގިއާ އަކީ، ތަޖުރިބާކާރު ސްކައިޑައިވަރެކެވެ. 1988 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެހެން އިންސްޓްރަކްޓަރަކާއި ދަރިވަރެއް ހިމެނޭ ޓެންޑަމް ޖަމްޕެއް، ވީޑިއޯ ކުރުމަށް އިވާން ލެސްޓާވެސް އެމީހުންނާއި އެކު މަތިންދާ ބޯޓުން ފުންމާލީ އެތައް ހާސް ފޫޓެއްގެ މަތިންނެވެ. އެއީ އެދުވަހު އޭނާކުރި 3 ވަނަ ސްކައިޑައިވްއެވެ.

އެ އިންސްޓްރަކްޓަރާއި އޭނާގެ ދަރިވަރު، ތިރިއަށް އަންނަމުން ދިޔައިރު އެމަންޒަރު ރެކޯޑް ކުރަމުން ދިޔައީ، އިވާން ލެސްޓާއެވެ. ބޯޓުން ފުންމާލައިގެން އެތައްހާސް ފޫޓެއްގެ ތިރިއަށް ވެއްޓެމުން ދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ އަތުގައި ވައިކުޑަ ނެތްކަން އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

Advertisement

ފުންމާލެވުނީ ވައިކުޑަ ނުލައިކަން އިވާންއަށް އެނގުނީ، އިންސްޓްރަކްޓަރު އޭނާގެ ޕެރަޝޫޓް ނުވަތަ ވައިކުޑަ ހުޅުވުމުންނެވެ. އޭނާ ރެކޯޑް ކުރި ވީޑިއޯގައި، އެންމެ ފަހު ޖުމްލައަކަށް އޭނާ ބުނާ އަޑު އިވެނީ، "އޯ މައިގޯޑް. ނޯ"އެވެ.

އެދުވަސްވަރަކީ، މިހާރު މިހުންނަ ކަހަލަ ކުދި އަދި ލުއި ކޮލިޓީ ކެމެރާތައް ހުރި ޒަމާނެއް ނޫނެވެ. އިވާން ލެސްޓާ އެމަންޒަރު ރިކޯޑް ކުރުމަށް ބަރު ކެމެރާ އާއި އެކު ފުންމާލުމުގެ ބޭނުމަކީ، ސްކައި ޑައިވްކުރަން ދަސްކޮށްދީ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރާނޭ ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ.

ސްކައިޑައިވަރުން ބޯޓު ދޫކޮށް ފުންމާލާއިރު އޭނާގެ އަތުގައި ވައިކުޑަ އޮތްކަން ޕައިލެޓް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިވާންގެ ބެކްޕެކަކީ ވީޑިއޯ ރެކޯޑް އިކްއިޕްމެންޓް ބެކްޕެކް ކަމާއި، އެއީ ވައިކުޑަ ނޫންކަން ޕައިލެޓަށްވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވި، އެންމެ ފަހުން ނިންމާފައި ވަނީ އެއީ އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށެވެ.

ވައިކުޑަ ނެތި އެހާމަތިން ފުންމާލުމުގެ ސަަބަބުން އިވާން ލެސްޓާ ބިމުގައި ޖެހި ވަގުތުން މަރުވިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގީ 2 އޭޕްރީލް 1988 ގައި އެމެރިކާގެ ނޯތުކރޮލައިނާގެ ފްރެންލިން ކައުންޓީ ސްޕޯޓްސް ޕެރަޝޫޓް ސެންޓަރުގެ މަތިންނެވެ. އޭނާ މަރުވިއިރު އޭގެ ކުރިން 800 ވުރެ ގިނަ ސްކައިޑައިވް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލާފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.