Advertisement

21 Apr 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ބައެއް އުސްއަލިތައް

ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާއިރު، މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ބޭއްވި ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. އެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ޝައުގުވެރި ކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއްގެ ހަނދާން އާވެގެން ދިޔައެވެ.

06 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވާ މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ، 87 ދާއިރާއަކަށް ޖުމްލަ 386 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ

އިންތިހާބުވި އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް:

Advertisement

އަށާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ވުރެން ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރި އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު ގިނަ ނަމަވެސް، ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އަންހެން މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދެވެ. އެގޮތުން، އަށާރަ ވަނަ މަޖިލީހަށް 5 އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުން ގޮވުނުއިރު، ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިވަނީ 4 އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި/ކާމިޔާބުކުރި ފިރިހެން ކެނޑިޑޭޓުން: 349 / 83

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި/ ކާމިޔާބުކުރި އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުން: 37 / 4

މި ދެ އިންތިހާބާ އަޅާކިޔާއިރު، ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު، އެ ދެ އިންތިހާބަށް ވުރެން ވެސް ދަށެވެ. މި އަހަރު 4 ޕާޓީއަކުން ވާދަކުރަނީ 22 އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

ވާދަކުރި ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ކުޑަ އިންސައްތައެއް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުންނަށް:

2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން 190 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން އިންތިހާބުވީ އެންމެ 7 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. މިއަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން 130 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 20 އަންހެން ކެނޑިޑޭޓަކާއި، 110 ފިރިހެން ކެނޑިޑޭޓެކެވެ.

އެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައިވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން 86 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 65 ކެނޑިޑޭޓަކު ވަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ %75 އެވެ. މިއާއެކު އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގައި ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭ 4 ޕާޓީއެއް:

އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 9 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުންތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި 4 ޕާޓީއަކަށް އެއްވެސް ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)، އަދާލަތު ޕާޓީ، މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ) އަދި މޯލްޑިވްސް ލޭބަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ) އެވެ

އެންމެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރީ މާފަންނު ހުޅަނގަށް:

ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށެވެ. އެ ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ 10 ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ. މި ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ފަލާހުއެވެ. އެ ދާއިރާއިން ވޯޓު ލުމަށް ނިކުތް 2،380 މީހުންގެ ތެރެއިން، 1،218 މީހަކު ވަނީ ފަލާހުއަށް ވޯޓު ދީފައެވެ. އެއީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ %51.18 އެވެ.

އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިގެން ހޮވުނީ ހުސެއިން ގާސިމް:

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބިގެން ހޮވުނީ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ގާސިމްއެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 388 ވޯޓެވެ. އެއީ %50 ވޯޓެވެ. މި ދާއިރާއަށް 5 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 772 ފަރާތަކުން ވަނީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ނާޒިލްއަށް:

އެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދާފައިވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް ނާޒިލްއެވެ. އޭނާ ޖުމްލަ 1،931 ވޯޓު ހޯދާފައިވާއިރު، އެއީ ވޯޓު ލީ މީހުންގެ %70 ވޯޓެވެ. މި ދާއިރާގައި ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އަދާކޮށްފައިވަނީ 2،747 މީހުންނެވެ. 

އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތަ ވައްޑޭއަށް:

އެންމެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތަކުން 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަޙީދެވެ. ޖުމްލަ 2،584 މީހުން ވޯޓުލުމަށް ނިކުމެފައިވާއިރު، ވޯޓު ލީ މީހުންގެ %75.87 ގެ ވޯޓު ވަނީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ 1،443 ވޯޓެވެ.

80% މީހުން ވޯޓުލާން ނިކުތް:

ފާއިތުވި ތިން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވެސް، އެއް އަހަރަށް ވުރެން އަނެއް އަހަރެއްގައި ނިސްބަތުން ވޯޓުލާން ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވަމުން އަންނައިރު، މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި %80 މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލުމަށް ނިކުމަފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އޮތް އިންތިހާބުގައި ނިކުމެފައިވަނީ %78.8 މީހުނެވެ. އަދި 2009 ގައި ނިކުތީ %95 މީހުނެވެ. 

ވޯޓުލުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ 264،442

ވޯޓުލުމަށް ނިކުތް 212،079

އޮޕޮޒިޝަނަށް އެންމެ މަދު ގޮނޑި ލިބުނު އިންތިހާބު:

އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ޖުމްލަ 46 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވަނީ 8 ކެނޑިޑޭޓަކަށެވެ. އިދިކޮޅަށް ގެއްލުނު ގޮނޑިތަކުގެ ތެރޭގައި ފުނަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲގެ ގޮނޑިއާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި އަޙުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކުގެ ގޮނޑި ހިމެނެއެވެ

ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖިލީހަށް:

މައްޗަންގޮޅި މެދުދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބުވުން ވެގެންދިއައީ ތާރީހީ ކަމަކަށެވެ. ޖުމްލަ 1،136 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެން، %54 ގެ އަގުލަބިއްޔަތަކުން އެ މަނިކުފާނު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވުމުން، އެ މަނިކުފާނު ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި ފުރަތަމަ ރައީސްއަށެވެ

އިންތިހާބުވި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި 2 ދެމަފިރިން ހިމެނޭ:

އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި 1 ދެމަފިރިންނަކީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް އާއި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއެވެ. އަނެއް ދެމަފިރިންނަކީ ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުވި ހިސާން ހުސެއިން އާއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް ނާޒިލްއެވެ. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތަމްސީލު ކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.