Advertisement

ޑރ. ލީ ޖުހޮންގ --

16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!

ދުނިޔެއިން އަހަރެމެންނަށް ފެންނަ ބައެއް މީހުންނަކީ، އެފަދަ ދެވަނަ މިސާލެއް ނުވާފަދަ ހިއްވަރުގަދަ މީހުންނެވެ. ޙަޔާތާއި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާއިމެދު ފަހި ވިސްނުމުން ނިންމައި، ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވި މީހުންގެ ތެރޭފައި ހިމެނޭ މިފަދަ އެކަކީ، ޗައިނާގެ ރަށްފުށު ސަރަހައްދެއް ކަމުގައިވާ ވާދިއަން ވިލެޖަށް އުފަން ލީ ޖުހޮންގއެވެ.

މިހާރު އުމުރުން 45 އަހަރުވެފައިވާ ލީ ޖުއޮންގ އަކީ އާދަޔާޚިލާފް ޑޮކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ ސާބިތު ކޮށްދިނީ އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ އޭނާ ދުށް ހުވަފެންތައް ހަޤީޤަތަށް ހެދުމަށާއި، އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަމެވެ.

އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.

Advertisement

އެވޭނާއި ތަދުތައް އިހްސާސްކުރަން ޖެހުނު ލީ އެންމެ ކުޑައިރުވެސް ދުށް ހުވަފެނަކީ ޑޮކްޓަރަކަށްވުމުގެ ހުވަފެނެވެ. އޭނާގެ ޅަފަތާއި ފުރާވަރު އުމުރުގައި އުފުލި ވޭނާ ތަދުތަކާއި އެކު އޭނާގެ އަމާޒަކަށްވީ އެހެން މީހުންގެ ބުަރަތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައި ދޭނެ މީހެއްކަމުގައި ވުމަށެވެ.

ލީ ވަނީ މެޑިސިންގެ ދާއިރާއި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ގުރެޖުއޭޓް ވުމުން އޭނާގެ އަވަށުގެ ވިލެޖް ކުލިނިކްގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ މަޤާމު ސަރުކާރުންވަނީ އޭނާއަށް ދިނެވެ. ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަށް ފަހުގައި ލީ ކައިވެނި ކުރީ ޗިންގ ނަމަކަށްކިޔާ ލީގެ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނަކާއެވެ.

ލީ ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިއަކީ ފިރިމީހާއެވެ. ކުރިން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ޗިންގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ލީ ތަންތަނަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ލީއަށް އަމިއްލައަށް ނުދެވޭ ތަންތަނަށް ލީ އުފުލައިގެން ގެންގޮސްދެނީ ޗިންގއެވެ.

ލީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދެ އަވަށެއްގެ 2000 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހުރި ޑޮކްޓަރަކީ އޭނާއެވެ. ވިލެޖް ޑޮކްޓަރުންނަކީ، ޑިއުޓީއެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި، ބައެއް މީހުން ހެނދުނު 6 ޖަހާއިރު ނުވަތަ 7 ޖަހާއިރުވެސް ކުލިނިކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އަތުވެދާނެކަން ލީ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ބަލި މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ލީ އަވަށުގައި ދަތުރުކުރަނީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގަޔާއި ޓްރައިސިކަލްގައިއެެވެ.

ލީގެ ހިއްވަރުގަދަކަމާއި އޭނާގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބަހައްޓާ ގާތްކަމާއި އެކު ދެއަވަށުގެ އެންމެންގެ ލޯތްބާއި އިހްތިރާމް އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ޙާއްޞަ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބާގައި އަވަށުގެ މީހުން ލީއަށް ހަދިޔާވެސް ފޮނުވައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.