Advertisement

އެޗްޑީސީގެ އިމާރާތް --

16 Apr 2024
އެޗް.ޑީ.ސީ
ޢަލީ ސުލައިމާން

އެޗްޑީސީން އައިއޭސީގެ ގާޒާ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީން) އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އައިއޭސީން ގާޒާ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އެފައިސާ އެކުންފުނިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަން، އައިއޭސީން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ރޭގައެވެ.

ގާޒާ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް މިފައިސާ ހަދިޔާކުރުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ، އިޒްރޭލުން 7 އޮކްޓޫބަރުގައި ގާޒާ ހަނގުރާމަ ފެށުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ގާޒާ އެމާޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް، ސަރުކާރުގެ އެހެން ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުންނާއި ވަކި ވަކި ފަރުދުންވެސް ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement

ގާޒާ ހަނގުރާމަ ފެށިތާ ކުރީކޮޅު އައިއޭސީން އިމަރޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އައިއޭސީއަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކޮށްފައެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.