Advertisement

އީރާނުގެ ހަމަލާތައް ފެށުން ---

14 Apr 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުތައް ގައްޒާ ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ. ފަލަސްޠީނުގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަސްޖިދުލް އަޤުޞާއަށް ޖަމާވެއްޖެ

އީރާނުގެ ހަމަލާތައް އިޒްރޭލަށް އަމާޒުވެ ލުބުނާނާއި އިރާޤާއި ޔަމަނާއި ސީރިއާގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާތައް ދޭންފެށުމާއި އެކު، ގާޒާމަތީގައި އުދުހެމުން ދިޔަ އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓުތައް ހިނގައްޖެ ކަމަށާ، މަސްޖިދުލްއަޤުޞާ އާއި އަލްޙަރަމް ޝަރީފަށް ފަލަޞްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވެއްޖެ ކަމުގައި ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ގާޒާގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ، ގާޒާގެ ނޫސްވެރިއަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގާޒާގެ މަތިން މިވަގުތު އިޒްރޭލުގެ އެއްވެސް ބޯޓެއް ދަތުރެއް ނުކުރެއެވެ. މިއީ އޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ގާޒާއަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިޒްރާއީލަށް ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ ރޭ ކަމުގައިވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. އިޒްރޭލަށް އީރާނުންދޭ ހަމަލާތައް ފެށުމާއި އެކު ގާޒާއަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކަށް މެދުކެނޑުމެއް އައުމުން ގާޒާގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކުގައި އުފާފާޅުކުރަން ފަށައިފި ކަމުގައިވެސް ގާޒާގެ ބައެއް ނޫސްވެރިން އެމީހުންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އީރާނުން ވަނީ، މިހާތަނަށް ތިންބުރެއްގެ މަތިން ހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ ހަމަލާތައް ފިދާއީ ޑްރޯންތަކުން ފޮނުވާލާފައި ވާއިރު، ދެވަނަ ހަމަލާތައްވެސް ޑްރޯންތަކުން ފޮނުވާލާފައި ވަނީ، އިރާޤާއި ސީރިއާ އާއި ލުބުނާނުގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އިޒްރޭލުގެ އެއާ ޑިފެންސް ސިސްޓަމަށް އޮބި ނޯންނަވަރުކުރުމެވެ.

ތިންވަނަ ހަމަލާތައް ބެލެސްޓިކް މިސައިލުން ދޭން ފަށާފައި ވާއިރު، ސުޕަސޮނިކް ބެލެސްޓިކް މިސައިލްތައް ވެސް ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލާފައެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް ގާޒާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިޒްރޭލުގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޑްރޯންތައް ވައިގެ ތެރޭގައި ގޮއްވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ބައެއް ފިދާއީ ޑްރޯންތައް މިހާރު ވަނީ ތެލްއަވީވަށް ފޯރާފައެވެ.

އިރާނުން އިޒްރޭލަށް ހަމަލާދޭން މިފެށީ، އިޒްރޭލުން ސޫރިޔާގެ ވެރިރަށް ދިމިޝްޤުގައި ހުރި އީރާނުގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ހަމަލާދީ އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންތަކެއް ޝަހީދުކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.