Advertisement

އީރާންގެ ފިދާއީ ޑްރޯންތައް --

14 Apr 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

އީރާނުގެ ފިދާއީ ޑްރޯން ހަމަލާތައް އިޒްރޭލާ ދިމާއަށް ފޮނުވާލައިފި

އީރާނުގެ ފިދާއީ ޑްރޯން ހަމަލާތައް އިޒްރޭލާ ދިމާއަށް ފޮނުވާލައިފި ކަމުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އިޒްރާއީލާއި ދިމާއަށް އީރާނުން ފޮނުވާލާފައި ވަނީ، ޝަހީދު136 ނަން ދީފައިވާ ޑްރޯންތަކެކެވެ. އީރާނުގެ 50 ވުރެ ގިނަ ޑްރޯން އިޒްރޭލާއި ދިމާއަށް ފޮނުވާލާފައި ވާއިރު، ޑްރާންހަމަލާތައް އިޒްރޭލާއި ހަމައަށް ފޯރުމަށް ގަޑިއެއްގެ އިރު ނަގާނެ ކަމުގައި، އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީރާނާ ގުޅުން ހުރި މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އީރާނުން ދަނީ އިޒްރޭލަށް ސައިބަރ ހަމަލާތައްވެސް ދެމުންނެވެ. މިގޮތުން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ ރާޑަރުތައް ހެކްކޮށް، އިޒްރޭލްގެ މައި ކަރަންޓް ވިއުގަ ހެކްކްކޮށް ތެލްއަވީވާއި އެހެންވެސް އިޒްރޭލުގެ މުހިއްމު ބައެއް ސިޓީތަކުން ވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާފައެވެ.

Advertisement

އީރާނުގެ ހަމަލާތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ އޮތް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފައިވާއިރު، އިޒްރޭލުގެ ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތައް މިއަދުންފެށިގެން ބަންދުކޮށް އެއްވުންތައް ނުބޭއްވުމަށް އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އިޒްރޭލަށް ފިދާއީ ޑްރޯންތަކުން ދޭ ހަމަލާތައް އީރާނުން ފަށާފައިވާއިރު ދެކުނު ލުބުނާނުން ދަނީ އިޒްރޭލުން ހިފާފާއިވާ ގޯލާނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށާއި އިޒްރޭލުގެ އުތުރުގެ ސިޓީތަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތައްދީ އިޒްރޭލުގެ އަޔަންޑޯމްއަށް މަތަ ނުވާވަރު ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިރާގުގެ ތެރެއިން މުޖާހިދުން އިޒްްރޭލަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެވެސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރުކޮށްލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ވޮޝިންޓަނަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމުގައިވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.