Advertisement

ދުނިޔޭގެ 18 ޤައުމުގެ ވެލި އަޅާފައިވާ ޓޭންކް ---

08 Jul 2023
ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ 18 ޤައުމުގެ ވެލި، އެއްޓޭންކެއްގައި

އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގެ "ސޭންޑް ސެރަމަނީ" ހަރަކާތުގައި ދުނިޔޭގެ 18 ޤައުމެއްގެ ވެލި އެއްޓޭންކަށް އަޅައި ކުޅިވަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކުވައިދީފިއެވެ.

އޭޝިއާގެ ސަރފިންގ ގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ، މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި އޮންނަ އާދަކާދައިގެ މަތިން ސޭންޑް ސެރަމަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސޭންޑް ސެރަމަނީ ހަރަކާތް ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އެތުލީޓުން ތަފާތު ސަޤާފަތްތަކާއި އާދަކާދަތަކަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް އެތުލީޓުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއި އެއްބައިވަންތަކަމެވެ.

އޭޝިއަން ސާރފިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގައި ބައިވެރިވާ 18 ޤައުމެއްގެ އެތުލީޓުން ވަނީ، އެ އެތުލީޓުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކުގެ ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ކޯރުތަކުގެ އައްސޭރިން ގެނައި ވެލި އެއްޓޭންކަކަށް އަޅާފައެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފަލަސްޠީނު، ލުބުނާން، ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާ، އިރާން، އަފްޣާނިސްތާން، އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީލަންކާ، ތައިލޭންޑް، މޮންގޯލިއާ، ޗައިނާ، ޓައިވާން، އިންޑޮނީޝިއާ، މެލޭޝިޔާ، ސިންގަޕޫރް، ޖަޕާން އަދި ކޮރެއާގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެ އެވެ.

މިޤައުމުތަކުގެ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން ފަަލަސްޠީނުގެ އެތުލީޓް ވެލި ގެނެސްފައިވަނީ، ޣައްޒާގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައިވަނީ، ކާބުލް ކޯރުގެ އައްސޭރިންނެވެ. ބަނގުލަދޭޝްގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ ކޮކްސް ބާޒާރުގެ ކޮލަޓެލީ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. ޗައިނާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ރީޔޫބޭ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އިންޑިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ، ޓަމިލްނާޑޫގެ ކޯލަމް ބީޗުންނެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ، ކުޑަބީޗްއިންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އީރާންގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ ސިދާތުޕޯޓްއިންނެވެ. ޖަޕާނުގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ، ޓޯކިޔޯގެ ސުޑިގަސާކީ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރު މުބާރާތް ބޭއްވި ގޮނޑު ދޮށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން ލުބުނާންގެ ޓީމުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ، ލުބުނާނުގެ ޖީޔޭހް ބީޗުންނެވެ. މެލޭޝިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައިވަނީ ޝެރަޓިން ބީޗުންނެވެ. މޮންގޯލިއާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައިވަނީ ބުޔަލޭހްގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނެސްފައި ވަނީ ޖިއްދާއިން ރަތްކަނޑުގެ އައްސޭރިންނެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ، އެޤައުމުގެ އީސްޓަންސް ބީޗްއިންނެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ އެޤައުމުގެ ސޮންޖޮންގ ގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. އަދި ސްރީލަންކާގެ އެތުލީޓުން ވެލި ގެނެސްފައި ވަނީ އެޤައުމުގެ ހިކަޑުއާގެ ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ތައިލެންޑުގެ އެތުލީޓުން ވެލިގެނައީ، އެޤައުމުގެ ކަރްލަކް ބީޗުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓައިވާންއިން ވެލިގެނައީ އެޤައުމުގެ ހަނީމޫން ބޭ އިންނެވެ. 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެެރެއިން، ސޭންޑް ސެރެމަނީގައި ޓޭންކަށް އެންމެ ފަހުން ވެލިއަޅާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓީމުން އެޅީ، މުބާރާތް ބާއްވާ، ކ. ތުލުސްދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ނަގާފައިވާ ވެލިކޮޅެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.