Advertisement

ޓިލީ ސްމިތް އަދި ޕުކެޓްގެ ގޮނޑުދޮށް --

07 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސުނާމީ ކާރިސާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކޮށްދިން ކުޑަކުއްޖެއް!

ސްކޫލުގައި ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ ކިހާ މުއްހިއްމު އެއްޗެއްކަން މިހާދިސާއިން އެނގިގެން ދެއެވެ. އެއީ، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން ސުނާމީ ކާރިސާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ވުމުންނެެވެ.

2004 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ސުނާމީ އަކީ މިހާތަނަށް ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ސުނާމީއެވެ. އެކާރިސާގައި އިންޑިއާކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ޤައުމުތަކުންނާއި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން، ޖުމުލަ 228،00 މީހުން މަރުވިއެވެ.

އޭރު، ޓިލީ ސްމިތް އަކީ، އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ސްކޫލު ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާއާއެކު ތައިލެންޑްގެ ޕުކެޓްއަށް އޭނާ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލާށެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު، ޓިލީ ޕުކެޓްގެ މައިޚާއޯ ބީޗުގައި ހުއްޓައި އޭނާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަވިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދިޔަވަރު ހިކިގެން ދިޔުމާއި، ރާޅުތައް ގިނަވެ އޮއެވަރު ބޭރަށް ދަމަށް ފެށުމުން އެއީ، އޭގެ ހަފްތާތަކެއް ކުރިން އޭނާ ޖޯގްރަފީ ކްލާހުގައި ކިޔެވި ސުނާމީއެއް އެރުމުގެ ކުރިން ފެންނަ އަލާމާތްތައްކަން އޭނާ ދެނެގަތެވެ. 

Advertisement

ތައިލެންޑްގެ ޕުކެޓްއަށް ސުނާމީ އަރަމުން ދިޔަ ވަގުތު --

އެންމެ ފުރަތަމަ ސުނާމީއެއް އަންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އިންޒާރު، ޓިލީ ދިނީ ގޮނޑުދޮށުގައި ތިބި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށެވެ. އޭގެފަހުގައި ލައިފްގާޑުންނާއި ގޮނޑުދޮށުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާން އުޅޭ ބިރުވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދިނުމުން، އެ ގޮނޑުދޮށް ވަަރަށް އަވަހަށް ހުސްކުރެވުނެވެ. ސުނާމީގެ ރާޅުތައް ޕުކެޓްގެ ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ބިންދާލީ އޭގެ މިނިޓްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ.

2004 ގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި، ޕުކެޓުން، 117 މީހުންމަރުވެ 214 މީހުން ގެއްލުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގަައި 51 ފަތުރުވެރިންވެސް ހިމެނުނެވެ. ސުނާމި ކާރިސާއިން ޓިލީ އާ އޭނާގެ އާއިލާ ސަލާމަތްވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.