Advertisement

ރުތު ހެމިލްޓަން އޭނާގެ ބާލީސް މައްޗަށް ވެއްޓުނު ގިނިހިލަ ދައްކާލަނީ --

05 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ނިދާފައި އޮއްވައި ގިނިހިލަ ވެއްޓުނީ ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް!

ކައުނުގެ ތެރޭގައި އެނބުރޭ އެކިވަރުގެ ގިނި ހިލަތައް ދުނިޔެއަށް ވެއްޓުމަކީ، މަދުން ނަމަވެސް ހިނގާ ކަމެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ވެއްޓުނު ގިނި ހިލައަކުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މަރުވި ފުރަތަަ ހާދިސާ ކަމުގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގައި އިންޑިއާގެ ޓެމިލްނާޑޫއަށް ވެއްޓުނު ގިނި ހިލައަކުން ޖެހި ކަމަރާޖް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު މަރުވި ހާދިސާއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ދިރިއުޅޭ އަންހެނަކު ނިދާފައި އޮއްވައި، އޭނާ ނިދަން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް ގިނި ހިލައެއް ވެއްޓުނެވެ. ފުރާޅާއި ސީލިންގ ފޫދުއްވާލާފައި ވެއްޓުނު ގިނި ހިލަ މަތަވީ، އޭނާގެ ބޮލާއި ދިހަވަރަކަށް ސެންޓިމީޓަރު ކައިރިން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށެވެ. 

ރުތު ހެމިލްޓަން ނަމަކަށް ކިޔާ، 66 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސް މައްޗަށް ގިނިހިލަ ވެއްޓުނީ، 2021 އޮކްޓޫބަރު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، 11:35 ހާއިރުގައެވެ.

ގިނިހިލަ ވެއްޓުނު އަޑަށް ހޭލެވުނު އިރު އޭނާ ފުރަތަމަ ހީކުރީ ފުރާޅުމައްޗަށް ގަހެއް ވެއްޓުނީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮޓަރީގެ ބޮކި ދިއްލާލުމުން އޭނާއަށް ފެނުނީ އޭނާ ނިދަން ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލިސް މަތީގައި ހިލަގަނޑެއް އޮއްވައެވެ.

ރުތު ހެމިލްޓަންގެ ބާލީސް މައްޗަށް ވެއްޓުނު ގިނިހިލައިގެ ބަރުަދަނުގައި 1.3 ކިލޯގްރާމް ހުއްޓެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.