Advertisement

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

04 Apr 2024
ވިޔަފާރި
ޢަލީ ސުލައިމާން

ހިއްސާއަކަށް 50ރ ގެ މަގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅަނީ

ބޭންކް އޮފްމޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ޙިއްސާއަކަށް 50 ރުފުޔާގެ މަގުން ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅާނެ ކަމުގައި އެބޭންކުން ބުނެފިއެެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައި ވަނީ، 2023 ވަނަ އަހަރަކީ އެކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު އަހަރު ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެކުންފުންޏަށް ޓެކްސް ނުހިމަނައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި، 2.07 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމުގައި ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެކުންފުންީގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމަށް ޙިއްޞާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްޞާއަކަށް 50ރ ގެ މަގުން ހިއްސާގެ ފައިދާ ބެހުމަށް ހުށައަޅާނެކަން ބޭންކުން މިއަދު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ޖުމުލަ، 269 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމުގައިވެސް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ކާލް ވިދާޅުވީ، ބޭންކުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްޞާދާރަކީ ދައުލަތް ކަމަށްވީއިރު، ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައުލަށް 136.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައިވެސް 628 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭންކުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޤައުމީ ބޭންކް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ބޭންކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.