Advertisement

އެލަސްކާއިން ފެނުނު ބައިސަން --

02 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ރަން ނަގާ މީހުންނަށް ފެނުނީ އައިސް އޭޖުގެ ދުވަސްވަރު ދިރިއުޅުނު ޖަނަވާރެއް!

ދުނިޔެއަށް އެންމެ ފަހުން ކުރިމަތިވި އައިސް އޭޖުގައި ނެތިި ފަނާވެގެން ދިޔަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގެރީގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އެއް ޖަނަވާރަކީ، ސައިންސްވެރިން ސްޓެއްޕެ ބައިސަންގެ ނަން ދީފައިވާ ބިޔަ ޖަނަވާރެކެވެ. މި ޖަނަވާރުގެ ނަސްލު ދުނިޔެއިން މުޅިން ނެތިގެން ދިޔައީ، އެންމެ ފަހުން ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އައިސް އޭޖުގައެވެ. ދުނިޔެ ފިނިގަދަ ގަދަވެގެންސް ގޮސް އެކީގައި ގަނޑުވުމާއި އެކު ދުނިޔޭގައި އޭރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެތައް މިލިއަން ދިރުންތަކެއް ނެތިގެން ދިޔައެވެ.

މި ބައިސަން ފެނިފައި ވަނީ، 1979 ވަނަ އަހަރު އެލަސްކާގެ ފެއާބެންކްސްގައި ރަންނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަޔަކަށެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުލޫ ބޭބްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މިޖަނަވާރަކީ، ދުނިޔެއިން ފެނުނު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިވެފައި އޮތް މިފަދަ ޖަނަވާރެވެ. ސައިންސްވެރިންގެ ތަޙްލީލުތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެޖަނަވާރު ދުނިޔޭގައި އުޅެފައި ވަނީ މީގެ 55،000 އަހަރާއި، 36،000 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އަހަރުތަކެއްގައެވެ. 

މިޖަނަވާރުގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު އޮތީ، ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެލަސްކާ މިއުޒިއަމްގައި ދައްކާލަން ބާއްވާފައެވެ. 

Advertisement

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.