Advertisement

ޓަކަމަސޫ އާ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ޔޫކޯ، އަދި ޓަކަމަސޫ ޑައިވިންގ ހެދުމުގައި --

29 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސުނާމީގައި ކަނޑަށް ގެއްލުނު އަނބިމީހާ ފެނޭތޯ ފީނާތާ 11 އަހަރު!

ސުނާމީ ކާރިސާއެއްގެ ބިރުވެރި ހަނދާންތަކާއި ހިތްދަތި އިޙްސާސްތަކަކީ، އެކަން ތަހައްމަލު ކުރި މީހަކަށް މެނުވީ ވަޒަންވެސް ކޮށް ނުލެވޭނެ އިޙްސާސްތަކެކެވެ. އެއީ ލޯމަރާލާފައި ލޯހުޅުވާލި އިރު އުޑު ބޮލަށް ވެއްޓުނީޔޭ ހީވާފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް ހަޔާތަށް ގެނުވާ ކާރިސާއެކެވެ. އުފާވެރިކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުނު އެތައް އާއިލާއެއްގެ އުފާވެރި ހަޔާތް ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެފުށް މިފުށަށް ޖަހާލަނީ ސުނާމީއެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ސުނާމީ ކާރިސާއެވެ. އެކާރިސާގައި، ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 2500 ވުރެ މައްޗެވެ. ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ، ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޓަކަމަސޫގެ އަންހެނުން ޔޫކޯއެވެ.

ޖަޕާނުގައި ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކު ދެކެވާ ލޯތްބާއި އެކަކު އަނެކަަކަށް ކުރާ އިޙްތިރާމަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީހުންނަށްވެސް މިސާލަކަށް ވާނެއެވެ.

Advertisement

2011 ވަަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު، ރިކްޓަރ މިންގަނޑުން 9.1ގެ ބާރުމިނުގައި ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއި އެކު އުފެދުނު ސުނާމީގައި 20000 ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި އިރު، އެއީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ލިޔެވުނު 4 ވަނައަށް އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ގުދުރަތީ ކާރިސާއެވެ.

ޖަޕާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދެއް ސުންނާފަތިވެފައި ---

އެކާރިސާގައި ޓަކަމަސޫގެ އަންހެނުން ހިމެނުނީ ވީގޮތެއް ނޭނގިގެއްލުނު މީހުންގެ ތެރޭގައެވެ. ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގެ އެލާޓް ލިބުނު ވަގުތުގައި، ޔޫކޯ ޓަކަމަސޫއަށް ފޯނުން މެސެޖްކޮށް އަހާފައި ވަނީ ޓަކަމަސޫ ރަނގަޅުތޯއެވެ. އަދި ގެއަށްދާން ބޭނުން ކަމުގައިވެސް އެ މެސެޖުގައި ޔޫކޯ ބުނެއެވެ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެމެސެޖުވީ، ޓަކަމަސޫއަށް ލިބުނު ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ އެންމެ ފަހު މެސެޖަށެވެ.

ސުނާމީގެ ރާޅުގަނޑު މައިތިރި ވުމާއިއެކު އޭރު އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ޓަކަމަސޫ މަސައްކަތް ކުރީ، އަނބިމީހާ ހޯދާށެވެ. ކުނިތަކާއި ވެއްޓިފައިވާ ގެތަކުގެ ތެރޭގައި އަތްފުނާ އަޅައިގެން އޭނާއަށް އަނބިމީހާ ފެންނަ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސުނާމީ ކާރިސާއަށް މަހެއް ފަހުން އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ ފޯނު ހޯދުނެވެ. އެފޯނުން ޓަކަމަސޫއަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާ ފޮނުވަން މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަކު ޓެކްނިކަލް އެރަރގެ ސަބަބުން ނުފޮނުވި އޮތް މެސެޖެއް ފެނުނެވެ. އެމެސެޖުގައި ޔޫކޯ ލިޔެފައި ވަނީ، ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ސުނާމީއެއް ކަމަށެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ކުރިން ޓަކަމަސޫއަކީ، ބަސް ޑްރައިވަރެކެވެ. އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ކަނޑުގައި ފީނާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އަނބިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ ހުއްޓައި ނުލައި ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ. ސުނާމީ ކާރިސާއަށް 2 އަހަރު ފަހުން އޭނާ ވައިފުޅިއަޅައިގެން ކަނޑުގެ ފުނަށް ފީނަށް ދަސްކުރިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ޕްރޮފެޝަނަލް ޑައިވަރުންނާއި އެކު އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުގައި އޭނާ އަތްފުނާ އަޅަމުން އަންނަތާ 11 އަހަރުވެއްޖެއެވެ.

ޓަކަމަސޫ - އޭނާ އަނބިމީހާ ހޯދުމަށް ކަނޑުގައި އަތްފުނާ އަޅާތާ 11 އަހަރުވެއްޖެ --

ޓަކަމަސޫ ބުނީ ގެއްލިފައިވާ އަނބިމީހާ ފެނިދާނެކަމަށް ހީނުވިޔަސް އޭނާ އުއްމީދު ކަނޑައި ނުލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ދިރިދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ދުވަހަކު، އަނބިމީހާގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. 

އަނބިމީހާ ހޯދުމަށް ޓަކަމަސޫ ޖަޕާނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފީނައެެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ފީނާތާ މިހާރު 11 އަހަރު ވީއިރު 800 ޑައިވް އޭނާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.