Advertisement

29 Mar 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސުނާމީ ކާރިސާތަކުގަައި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކެޕްސޫލްއެއް!

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ބިންތިރި ޖަޒީރާތަކުގަޔާއި އައްސޭރިފަށުގެ ސަރައްހަދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޤުދުރަތީ ކާރިސާއަކީ ސުނާމީއެވެ. އެކަން 2004 ވަނަ އަހަރު އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުމަތުރާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއިއެކު އުފެދުނު ސުނާމީ ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތުން، އެފަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދުނިޔޭގެ 11 ޤައުމަކުން 228،000 ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ. އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މަރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކަށްވީ، ސުނާމީއަކީ އެއިން ސަލާމަތްވުމަށް މާގިނަ ވަގުތެއް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނުވާކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޖެފަދަ ބިންތިރި ޤައުމުތަކުގައި، ސުނާމީއަކާއި ކުރިމަތިވާ ހާލަތުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމައަށް ދާނެ އުސް ބިމެއް ނެތުމަކީ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ.

2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލައި އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން ވަނީ، ސުނާމީ ކާރިސާއެއްގެ ވަގުތުގައި ތިމާ އާއި ތިމާގެ އާއިލާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކެޕްސޫލްއެއް އުފައްދާފައެވެ. ސަވައިވަލް ކެޕްސޫލް ނަމަކަށް ކިޔާ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން މިކެޕްސުލް އުފައްދަން ފެށީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

އެކުންފުނިން އުފައްދާ މި ކެޕްސޫލްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ ވައްކޮށް، އޭގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް ވަދެ ތިބެވޭގޮތަށެވެ. އަދި ސުނާމީއެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތުގައި އޭގެ ކެޕްސޫލްއަކަށް ވަދެ ތިބުމުން، ސުނާމީގެ ރާޅުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮޔާ ދިޔަ ނަމަވެސް ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވެއެވެ. 

Advertisement

މިކެޕްސޫލް ޑިޒައިން ކުރުމުގައިވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ، މަތިންދާބޯޓު އުފެއްދުމުގެ އިންޖިނިއަރިންނެވެ. ކެޕްސޫލްގެ އޮނިގަނޑު ސްޓީލްއިން ހަދާފައި ހުންނައިރު، އޭގެ ދޮރު ހަދާފައި ހުންނަނީ ފެން ނުވަންނާނެހެން ރަނގަޅަށް ސީލްކޮށްފައެވެ. އަދި ރާޅުގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކެޕްސޫލް އޮޔާ ގެންދާނަމަވެސް ފެންމަތީގައި ހުންނާނެހެން އަދި ނުފޮރުޅާނެހެން ޑިޒަައިންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެޕްސޫލްގެ އެތެރޭގައި ޝީޓް ބެލްޓް އަޅައިގެން ތިބެވޭ ގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައި ވާއިރު، ކެޕްސޫލްގެ ތެރޭގައި އޮކްސިޖަނާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކެޕްސޫލްގައި ޖީޕީއެސް ލޮކޭޝަނާއި ޓްރެކިންގ ޑިވައިސްތައް ހުންނާނެއެވެ.

ސަވައިވަލް ކެޕްސޫލް ކުންފުނިން ހަތް މޮޑެލެއްގެ ކެޕްސޫލް އުފައްދައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ޑަޔަމީޓަރުގައި 6 ފޫޓު ހުންނަ ކެޕްސޫލްތަކާއި 7 ފޫޓް ހުންނަ ކެޕްސޫލްތަކާއި 8 ފޫޓު ހުންނަ ކެޕްސޫލްތައް ހިމެނެއެވެ، މިކެޕްސުލްތަކުގައި ތެރޭގައި ބޮޑު ދެމީހުން ފެށިގެން 12 މީހުންނާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ތިބެވޭ ކެޕްސޫލްތައް ހުރެއެވެ. އަދި ޑަޔަމީޓަރުގައި 8 ފޫޓު ހުންނަ ކެޕްސުލްތަކުގައި ބޮޑު ދެމީހުންނާއި، 14 ކުޑަކުދިންނަށް ތިބެވޭނެއެވެ.

މިކެޕްސޫލްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ، ސުނާމީގެ ރާޅުތަކުން ސަލާމަތްކަން ލިބުމަށްފަހުގައި ހިޔާވައްސެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ.

މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ކިތަންމެ ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މީގެ އަގު ހުރީ އަތްފޯރާ ފަށަކު ނޫނެވެ. 

ސުނާމީ ކާރިސާއިން ރައްކާތެރި ވެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ މިކެޕްސޫލްގެ އަގުތައް އުޅެނީ، 13،500 ޑޮަލަރާއި، 17،500 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ، 2 ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި، 3 ލައްކަ ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެކެވެ. މިއީ، އަހަރެމެން އާދައިގެ ދިވެއްސަކަށް އަތްފޯރާނެ އަގެއް ނޫނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ހަވާނާ ހައުސްބޯޓް ނަމަަކަށް ކިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާ ކުންފުންޏަކުން 8500 ޑޮަލަރަށް ސުނާމީ ސަވައިވަލް ޕޮޑްސް ވިއްކައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.