Advertisement

މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް --

19 Mar 2024
ރިޕޯޓް
ޢަލީ ސުލައިމާން

އޭޕްރީލްމަހުގައި ސަރުކާރު ބަންދު 19 ދުވަސް، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް!

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި އެއްމަހެއްގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ގިނަ ބަންދު ދުވަސް ލިބޭ މަހަށް މިފެށޭ އޭޕްރީލް މަސް ވެގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގައި ހިމެނެނީ 30 ދުވަހަށް ވާއިރު، އެމަހުގެ ހަފްތާ ބަންދާއި އެކު، އެމަހުގެ 19 ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ.

އޭޕްރީލް މަހަކީ މިހާ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ގިނަ މަހަކަށްވެގެން ދިޔައީ ތިން ކަމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެއާއިއެކު އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރެއަށް ފިޠުރު އީދު ބަންދު ދުވަސްތައް އައުމެވެ. ތިންވަނަކަމީ، މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 21ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެދުވަހާއި އަދި އެދުވަހާއި ވިދިގެން އަންނަ ދުވަސްވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ކަނޑައެޅުއްވުމެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 21 ވަނަ ދުވަސް ދިމާވަނީ، މާރިޗު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާއި އެވެ. އެހެންވެ މާރިޗު މަހުގެ އެންމެ ފަހު ހަފްތާ ބަންދު ފެށޭ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުުގެ 13ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ހަމައަށް ފިޠުރުއީދު ބަންދާއި އެކު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް މެދު ނުކެނޑި 16 ދުވަސް ރަސްމީ ބަންދުވާނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ހަފްތާ ބަންދު، އޭޕްރީލް 19އިން 22އަށް ހަތަރު ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދުވާނެއެވެ. އޭޕްރީލްމަހުގެ އެންމެ ފަހު ހަފްތާ ބަންދަކީ، އޭޕްރީލް މަހުގެ 26 އަދި 27 ވަނަ ދުވަހެެވެ.

ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މިގެންނެވި ބަދަލާއި އެކު، އޭޕްރީލް މަހުގައި ޖުމުލަ 19 ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކެވެ. އަދި ރަސްމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަށް ޖެހޭނީ 11 ދުވަހުގައެވެ.

މިފެށޭ އޭޕްރީލް މަހަކީ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް އެންމެ ގިނަ މަހަށް ވުމުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް، ލިބޭ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ އެލަވަންސް ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ލިބޭނެ މަހަށްވެސް ވެގެންދާނީ އޭޕްރީލްމަހަށް ވެގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފެށޭ އޭޕްރީލް މަހަކީ، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ނަސީބު ރަނގަޅު މަހެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ގިނަ ކަމުން އެޗުއްޓީ ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބޭނެ ކަމުގައި މިހާރުވެސް ބައެއް މުވައްޒަފުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަންދު ދުވަސްތަކެއް އަންނާތީ، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތި ނުވެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ސަރުކާރު އިދާރާތަަކަށް އަންގަވާފައެެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.