Advertisement

ބަންޑާރަ ނައިބު އަޙްމަދު އުޝާމާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު --

29 Feb 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން: އޭޖީ

ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކަންކަން ނިންމަންވާނީ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެންކަމުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އަޙްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއްމު އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފައި ވާއިރު، އެބިލް ތަސްދީޤުކުރުމާއި ގުޅޭ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އަޙްމަދު ޢުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައީސަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުމުގައިވެސް ބަލާނީ މިކަންކަމަށްކަމުގައި ބަންޑާރަ ނައިބު އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދިި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަިއ ބަންޑާރަ ނައިބު އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް އެމަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް ބަލައިގެން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ މެދު ގާނޫނީގޮތުން ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީ، އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމުގައިވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާ މިއަދު އަރުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އާއްމު އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފައި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 47 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އެބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމާއި އެކުގައި ބިލް ތަސްދީޤު ކުރެއްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލާޒިމްވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެބިލް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފިނަމަ، މިހާރު މާރިޗުި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އެތާރީޚުގައި ނުބޭއްވޭނެއެވެ. ސަރުކާރުން އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ، ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.