Advertisement

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި މީހަކު ސްޓްރެޗަގައި ހޮސްޕިޓަލަށް އުފުލަނީ --

22 Jan 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

އިޒްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ އަދަދު ފަންސަވީސް ހާހަށްވުރެ މަތިވެއްޖެ

އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން އިޒްރާއީލް ސިފައިން ޣައްޒާއަށް މެދު ނުކެނޑި ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 25000 ވުރެ މަތިވެއްޖެއެވެ.

މިއީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އިޒްރާއީލުގެ ހަމަާލާތަކުގައި މިހާރު ވަނީ، ޣައްޒާގެ ކޮންމެ 100 މީހަކު އެކަކު ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮކްޓޫބަރު 7ގެ ފަހުން އިޒްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް، 25 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވި އިރު 62 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްކޮށްލާފައެވެ. އިއްޔެވެސް ޣައްޒާއިން 178 މީހުން ޝަހީދުވި ކަމުގައި ފަލަސްޠީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އިޒްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި 15000 ވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ކުޑަކުދިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިޒްރާއީލުން ދަނީ، މިސްކިތްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ސްކޫލުތައްވެސް ބޮން އަޅައި އަދި ބޮން ހަރުކޮށް ގޮއްވާލަމުންނެވެ. މުޅި ޣައްޒާ އިޒްރާއީލުން ސުންނާފަތިކުރަމުންދާތާ، 3 މަސްދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު ހަނގުރާމައަށް ވާގިވެރިވުމުގައި އިނގިރޭސީންނާއި އެމެރިކާއިން ދެމި އެބަތިއްބެވެ. ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވުމަށް އދ ގައި ނަގާ ވޯޓުތައްވެސް ވީޓޯކުރަމުން ދަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.