Advertisement

އިންޑިއާގެ އޮޑިއްސާގައި ހިނގި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް

04 Jun 2023
ދުނިޔެ

އޮޑިއްސާގައި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން ދިމާވީ ސިގްނަލް ސިސްޓަމްގެ މައްސަލައަކުންކަމަށް ބުނެފި

288 މީހުން މަރުވެ 900 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން ދިމާވީ ސިގްނަލް ސިސްޓަމްގެ މައްސަލައަކުންކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ރެއިލްވޭ ސިސްޓަމްގައި ސަލާމަތަށް ބޭނުން ކުރާ، ސިގްނަލް ސިސްޓަމަކީ 20 އަހަރުވެފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. 

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އޮޑިޝާ ސްޓޭޓްގެ ބަލަސޯރު ޑިސްޓްރިކްޓްގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި މި ނުރައްކާތެރި ރޭލް އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު މުޅިން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ރޭލްވޭގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ޖަޔާ ވަރްމާ ސިންހާ އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ބާރު ސްޕީޑްގެ ކޮރޮމަންޑެލް އެކްސްޕްރެސް އަށް މައި ޓްރެކްގައި ދުވަން ސިގްނަލް ދިން ކަން ތަހުގީގަށް އެނގުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހުން އެކަން ބަދަލުވެ، އޭގެ ބަދަލުގައި ރޭލު ޖެހިގެން ހުރި ލޫޕް ލައިނަކަށް ވަދެ، ދަގަނޑު ބަރުކޮށްފައި އޮތް މުދާ އުފުލާ ރޭލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީކަމަށެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގީ 3 ރޭލެއް ޖެހިގެންނެވެ. މިގޮތުން ކޮރޮމަންޑަލް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލު ޖެހުނީ، ޕާކުކޮށްފައި އޮތް މުދާ އުފުލާ ރޭލެއްގައެވެ. އެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓްވެ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތައް ވެއްޓުނީ، އަނެއް ރޭލް ޓްރެކް މައްޗަށެވެ. އިދިކޮޅުން އައި ޔަޝްވަންތުޕޫރު-ހާވަރާ ސުޕަފާސްޓް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލު ޖެހުނީ، އެކްސިޑެންޓްވި އަނެއް ރޭލުގެ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގި އިރު، ޕެސެންޖަރ ރޭލުތަކުގައި 2296 މީހުން ތިއްބެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކްސިޑެންތް ހިނގި އިރު އެރޭލުތައް ދުއްވަމުން ދިޔައީ ބާރު ސްޕީޑްގައެއް ނޫނެވެ. 

މިހާދިސާ ތަހްޤީޤުކޮށް އިޙްމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ރިޕޯޓް
ޑރ. މުއިއްޒު: އިންތިހާބުގެ ދެބުރުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރަސްކަމަށް
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅަފަތުގައި އޮތް ރައްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވާ ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް ކަޑައްތު ކުރައްވަމުންގޮސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އެވަނީ ތާރީހީ މޮޅަކާއެކުގައެވެ.
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.