Advertisement

28 May 2023
ކުޅިވަރު

ޑޯޓްމަންޑް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ބެޔާން ތަށި އުފުލާލައިފި

ސީޒަންގެ ފަހު މެޗާއި ހަމައަށް އައި އިރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައި އޮތް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާގެ ތަށި، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލާއެކު، ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރު ވެސް އެ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބެޔާން މިއުނިކް، ޖެހިޖެހިގެން އެގާރަ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނު ބުންޑަސްލީގާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ

ސީޒަންގެ ފަހު މެޗާއި ހަމައަށް އައި އިރު ޑޯޓްމަންޑް އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓާއިއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ބެޔާން މިއުނިކްއެވެ. ބެޔާންއަށް ތަށި ލިބުމުގެ ކިރިޔާ ވެސް ފުރުސަތެއް އޮތީ ފަހު މެޗުގައި އެފް. ސީ. ކޮލޯން ބަލިކުރުމަށްފަހު، ޑޯޓްމަންޑާއި މެއިންޒް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ޑޯޓްމަންޑް މޮޅު ނުވެއްޖެނަމައެވެ. އަދި ޑޯޓްމަންޑަށް މެއިންޒް ބަލި ނުކޮށް ތަށި ލިބެން އޮތީ، ބެޔާން މިއުނިކް ކޮލޯން އަތުން މޮޅު ނުވެއްޖެނަމައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަން ހިނގީ ގިނަ މީހުން ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށެވެ

ޑޯޓްމަންޑް އާއި މެއިންޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ 24 މިނެޓު ކުޅެވުނުއިރު ހަނޗޭ-އޮލްސެން އާއި އޮނިސޮވޯ ޖެހި ގޯލުތަކުން މެއިންޒުން ދެ ގޯލުގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއެވެ. މިއީ މުޅި ސީޒަނުގައި ވެސް ޑޯޓްމަންޑާއި ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ދެ ގޯލުގެ ކުރިއެރުމެއް ޓީމަކުން ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މެއިންޒްއިން ފުރަތަމަ ގޯލް ކާމިޔާބު ކުރިފަހުން ޑޯޓްމަންޑަށް އެއްވަރު ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތު، ސެބެސްޓިއަން ހެލާރ އަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ.  

Advertisement

ޑޯޓްމަންޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލު މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ރަފައެލް ގުއެރޭރޯއެވެ. އަދި ޑޯޓްމަންޑަށް މެޗު ހަމަހަމަ ކުރެވުނީ މެޗުގެ 90 މިނެޓު ހަމަވުމަށްފަހު އިންޖަރީ ވަގުތު ކުޅެމުންދަނިކޮށް ސޫލޭ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލަކުންނެވެ

އަނެއްކޮޅުން ބެޔާންއަށް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ކޮލޯންއާ ކުޅުނު މެޗު ނިމެން އެއް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބަދަލު ކުޅުން ތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި، މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޅެއް ނިކުތް ޖަމާލް މުސިއާލާ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ގޯލަކުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ބެޔާން ނަމަވެސް، މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ކޮލޯން އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖުބިސިޗް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިއެވެ. އަދި މުސިއާލާގެ ގޯލާއެކު ބެޔާން ބުންޑަސްލީގާ މި ކާމިޔާބު ކުރީ ޖެހިޖެހިގެން 11 ވަނަ ފަހަރުއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.