Advertisement

ޤަތަރުގެ އަމީރު ޝައިޚް ތަމީމް ބިން ޙަަމަދު އަލްޘާނީ --

20 May 2023
ދުނިޔެ

ޢަރަބި ސަމިޓްގައި ބައްޝާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން ޤަޠަރުގެ އަމީރު ސަމިޓް ދޫކުރައްވައި ނުކުންނަވައިފި

ޢަރަބި ސަމިޓްގައި ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން ޤަޠަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ޘާނީ ސަމިޓް ދޫކުރައްވައި ނުކުންނަވައިފިއެވެ.

ޤަތަރުގެ ވަފުދާއިއެކު ޤަތަރުގެ އަމީރު ސަމިޓްދޫކުރައްވައި ނުކުންނެވިކަން ޤަތަރުގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޤަތަރުގެ ރަސްމީ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޤަޠަރުގެ އަމީރާއި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ޖިއްދާ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވީ، ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނާއި ސަޢޫދީ ވަލީއަހުދަށް މެސެޖެއް ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. އެމެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ،  ޢަރަބިންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ޢަރަބިން ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ.

ޢަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓްގައި، ޤަޠަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލްޘާނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރަކީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލްއަސަދު ޢަރަބި ލީގުގެ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ބައްޝާރުލް އަސަދު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ސަޢޫދީ ވަލީ އަޙުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ވަނީ، އަސަދާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ޢަރަބި ބަހާރުގެ ތެރޭގައި ސީރިއާގެ ރައްޔިތުން ބައްޝާރުގެ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ފެށީ، ސީރިއާގެ ދާރާގައި ފުރާވަރުގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ތަކެއް ބައްޝާރާއި ދެކޮޅަށް ސްކޫލުގެ ފާރުގައި ކުރެހި ގްރެފިޓީއެއްގެ މައްސަލައިގައި އެކުދިން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލައި ޖަލުގައި އަނިޔާކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ދެކުއްޖަކު މަރާލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ސީރިއާގެ ދާރާއިން ފެށުނު މުޒާހަރާތައް މުޅި ސީރިއާއަށް ފެތުރު ދިމިޝްޤުގެ މަގުތައް ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔުމުން މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް އަސަދުގެ ސިފައިން އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު މަރަމުން ދިޔުމާއެކު، ސީރިއާގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު، މުޖާހިދުންގެ ގޮތުގައި ސީރިއާ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ހަނގުރާމަ ފެށިއެވެ. ފަހުން ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ކުރުދީންނާއި، އައިއެސްއިންވެސް ވަދެގަތެވެ.

އަސަދުގެ ސިފައިންވަނީ ސީރިއާގެ އާއްމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމައިގެ އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިނގާފައެވެ. ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް 12 އަހަރުވިއިރުވެސް އަދިވެސް އަސަދުގެ ސިފައިންނަށް މުޅި ސީރިއާގެ ކޮންޓްރޯލެއް ނުލިބެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ރިޕޯޓް
ޑރ. މުއިއްޒު: އިންތިހާބުގެ ދެބުރުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރަސްކަމަށް
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅަފަތުގައި އޮތް ރައްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވާ ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް ކަޑައްތު ކުރައްވަމުންގޮސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އެވަނީ ތާރީހީ މޮޅަކާއެކުގައެވެ.
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.