Advertisement

ރާޚިން ސްޓޭޓްގެ ހާލަތު ---

20 May 2023
ދުނިޔެ

ތޫފާނުގައި މިޔަންމާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 145އަށް އަރައިފި

މިނިމުނު ހަފްތާގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށާއި، މިޔަންމާއަށް އެރި، ތޫފާން މޯޗާގައި މިޔަންމާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 145އަށް އަރައިފިއެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޠޫފާނުގައި ރާކިން ސްޓޭޓް ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 130 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވަނީ ވައިޖެހިފައެވެ. އަދި ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ގެތަކުގެ ފުރާޅުތަކާއި ފާރުތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު މުވާޞަލާތީ ޓަވަރުތަކާއި، ބުރިޖްތައްވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 145 މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 91 މީހުންނަކީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންކަަމަށެވެ.

Advertisement

ރާޚިން ސްޓޭޓަކީ 6 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސަރަހައްދެކެވެ. އެއީ މިޔަންމާގެ ރަށްވެހީންކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް މިޔަންމާއިން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކުވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސްޓޭޓެވެ. 

ތޫފާން މޯޗާ އާއި ގުޅިގެން، އދ އިން ބުނެފައި ވަނީ މަދުވެގެން 800،000 މީހުންނަށް ކުއްލަި އިމަރޖެންސީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކާނާ އާއި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދެއްވެސް ބަރުލަމާނީއަކަށް ނެތް!
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޢާންމުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރޫހުވެސް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ދަމަހައްޓައި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށެވެ.