Advertisement

ރާޚިން ސްޓޭޓްގެ ހާލަތު ---

20 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ތޫފާނުގައި މިޔަންމާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 145އަށް އަރައިފި

މިނިމުނު ހަފްތާގައި ބަންގްލަދޭޝް އަށާއި، މިޔަންމާއަށް އެރި، ތޫފާން މޯޗާގައި މިޔަންމާއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 145އަށް އަރައިފިއެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޠޫފާނުގައި ރާކިން ސްޓޭޓް ސަރަހައްދަށް ގަޑިއަކު 130 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވަނީ ވައިޖެހިފައެވެ. އަދި ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ގެތަކުގެ ފުރާޅުތަކާއި ފާރުތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު މުވާޞަލާތީ ޓަވަރުތަކާއި، ބުރިޖްތައްވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

މިޔަންމާގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 145 މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 91 މީހުންނަކީ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހުންކަަމަށެވެ.

Advertisement

ރާޚިން ސްޓޭޓަކީ 6 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ސަރަހައްދެކެވެ. އެއީ މިޔަންމާގެ ރަށްވެހީންކަމުގައި ބަލައިގަތުމަށް މިޔަންމާއިން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކުވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ސްޓޭޓެވެ. 

ތޫފާން މޯޗާ އާއި ގުޅިގެން، އދ އިން ބުނެފައި ވަނީ މަދުވެގެން 800،000 މީހުންނަށް ކުއްލަި އިމަރޖެންސީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކާނާ އާއި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.