Advertisement

އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި މިސަރުކާރުން އަޅައިދިން ބޮޑު ޓާފް ދަނޑު --

20 May 2023
ކުޅިވަރު

ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ: މަޚުލޫފް

ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެކަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ، އއ. ބޮޑުފުޅުދޫގައި މިސަރުކާރުން އެޅި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރައީސް އބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 50 ވަނަ ދަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ޓާފްއަޅައިގެން އަތޮޅުތެރޭގައި އެއްވެސް ބޮޑު ދަނޑެއް ހަދައި ދެވިފައި ނުވާކަން މަޚުލޫފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މަޚުލޫފް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތްކަމަށާއި، މަޑުޖެހިފައިވާ ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އިތުރަށް ބާރު އަޅައިގެން އަވަސް ކުރެވޭތޯ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

މިސަރުކާރުން ވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާފައެވެ. މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވިދާާޅުވީ މަޝްރޫޢުތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދަނީ، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުން ނުލީބޭތީ ކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.