Advertisement

ރަން ނަގާ މައިނެއްގެ އެތެރެ ---

19 May 2023
ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ޒިލިންގ ގޯލްޑް މައިންގައި 580ޓަނުގެ ރަން ހުރިކަމަށް ބުނެފި

ޗައިނާގެ ޒިލިންގ ގޯލްޑް މައިންގައި 580ޓަނުގެ ރަން ހުންނާނެކަމަށް އެޤައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގައި ރަންނަގާ ޒިލިންގ ގޯލްޑްމައިން ހުންނަނީ، އިރުމަތީ ޗައިނާގެ ޝަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ލައިޒޫގައެވެ. މިރަންވަޅުގައި 580 ޓަނުގެ ރަން ހުންނާނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ އިރު، މިއީ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ރަންވަޅަށް ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ޔަޤީން ކުރެވިފައެވެ.

ޝަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސްގެ ނެޗުރަލް ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ދާދި ފަހުންބުނެފައި ވަނީ އެ މައިންގެ ތެރެއިން އިތުރު 200 ޓަނުގެ ރަނުގެ ރިޒާވެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެރަންވަޅުގައި ހުރި ރަނުގެ އަދަދު ޖުމުލަ 580 ޓަނަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ފައިސާއިން ބަލާނަމަ 200 ބިލިއަން ޔުއާންއެެވެ.

Advertisement

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާއިން 84.97 ޓަނުގެ ރަން ނަގާފައިވާއިރު، މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 1.88 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ރިޕޯޓް
ޑރ. މުއިއްޒު: އިންތިހާބުގެ ދެބުރުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރަސްކަމަށް
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅަފަތުގައި އޮތް ރައްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވާ ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް ކަޑައްތު ކުރައްވަމުންގޮސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އެވަނީ ތާރީހީ މޮޅަކާއެކުގައެވެ.
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.