Advertisement

ޕާކިސްތާނު ފުލުހުން --

19 May 2023
ދުނިޔެ

ލާހޯރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ އިމްރާން ޚާންގެ ގެ ބަލައި ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރުމާއިއެކު ލާހޯރުގައި ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

މުރާސިލުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ނިއުކުލިއަރ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޕާކިސްތާނުގައި އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގައި ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު އާމިރު މީރު ހުކުރު ދުވަހު އަލްޖަޒީރާއަށް ވިދާޅުވީ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ލާހޯރުގެ ޒަމާން ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ އިމްރާންޚާން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. 

Advertisement

ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިމްރާންޚާންގެ ގެކޮޅު ރެއިޑްކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު މެންދުރު ޕަންޖާބުގެ ހަތަރު ފުުލުހަކު އެގެކޮޅަށް ދިޔައެވެ.

އާމިރު މީރު ވިދާޅުވީ، ޚާންގެ ގެކޮޅުގައި 40 ޓެރަރިސްޓުން ފިލާ ތިބި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުން ފުލުހުންނާއި ހަވާލު ކުރުމަށް، 24 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ޚާން ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ލާހޯރުގައި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޚާންގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ޕާކިސްތާނު ސިފައިންގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކަށް ވަދެ ހަމަލާތައްދީފައެވެ.

އެހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހުން އިމްރާންޚާން ގެ ގެކޮޅުގައި ފިލައި ތިބިކަމަށް ޕާކިސްތާނު ފުލުހުންކުރާ ތުހުމަތުތައް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދެއްވެސް ބަރުލަމާނީއަކަށް ނެތް!
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޢާންމުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރޫހުވެސް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ދަމަހައްޓައި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށެވެ.