Advertisement

17 Nov 2023
ކުޅިވަރު

ސައުތު އެފްރިކާއަށް މި ފަހަރު ވެސް ނާކާމިޔާބީ، ފައިނަލަށް އޮސްޓްރޭލިއާ

ސައުތު އެފްރިކާގެ ހައްދަކީ މިއީބާއެވެ؟

ސައުތު އެފްރިކާއިން ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގައި 9 ފަހަރު ކުޅެފައިވާއިރު، އެ ޓީމު ވަނީ 5 މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، މިއިން އެއްވެސް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް އަދި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސައުތު އެފްރިކާ ނިކުތީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑްކަޕްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމުކަމުގައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާ އާ ދެކޮޅަށެވެ. އެމީހުން ވަނީ މި މުބާރާތް 5 ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އަތުން 3 ވިކެޓުން ބަލިވެ، ސައުތު އެފްރިކާ އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ފައިނަލަށް ނުދެވި މުބާރާތުން ކަޓައިފައެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރަތަމަ އިނިންގްސްގައި ކުޅެން ނިކުތީ ސައުތު އެފްރިކާއިންނެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޯލަރުން ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރަގަޅު ސްކޯއެއް ހެދޭނެ މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނުދިން ނަމަވެސް، ޑޭވިޑް މިލާގެ ސެންޗަރީއިން ސައުތު އެފްރިކާ ނިންމާލީ އެންމެން ނުބައިވެ 212 ލަނޑު ހަދައިގެންނެވެ. މިލާ ވަނީ މި މެޗުގައި 116 ބޯޅައިން 101 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

ދެވަނަ އިނިންގްސްގައި އޮސްޓްރޭލިއާ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް 213 ލަނޑު ހަދަންޖެހުނު އިރު، މިއީ 1999 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ވެސް މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ހަދަން ޖެހުނު ލަނޑުގެ އަދަދެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާއިން 7 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 213 ލަނޑު ހަމަކުރިއިރު، 50 އޯވަރު ހަމަވުމަށް ބާކީ 16 ބޯޅަ އޮތެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި މި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮސްޓެރޭލިއާ ބައްދަލު ކުރާނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު، އިންޑިއާ އާ ދެކޮޅަށެވެ. އިންޑިއާއިން ވަނީ މި މުބާރާތް 2 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.