Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

16 Nov 2023
ޚަބަރު

"އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ފޯރަމް"ގެ މެންބަރުކަން އެސްޑީއެފްސީއަށް

"އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ފޯރަމް"ގެ މެންބަރުކަން ރާއްޖޭގެ އެސް.އެމް.އީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަން، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއީ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ މެންބަރުކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި ކުންފުންޏެވެ.

އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ފޯރަމްގެ މެންބަރުކަން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ލިބުމާގުޅިގެން އެ ކޯރޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޒީނާދު ވިދާޅުވީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ގުޅިގެން އިންޑަސްޓްރީގެ ލީޑަރުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އައު ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕްތައް ޤާއިމުކޮށް، އެމް.އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާގައި އެ ކޯރޕަރޭޝަންގެ ބްރޭންޑް އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ޒީނާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސް.އެމް.އީ ފައިނޭންސް ފޯރަމަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 20 ޤައުމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖަމްޢިއްޔާ "ޖީ20" އިން އުފައްދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. އަދި މި ޖަމްޢިއްޔާ ހިންގަން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯރޕަރޭޝަނާއެވެ.

Advertisement

މި ފޯރަމަކީ 190 ޤައުމުގެ ބައިވެރިން ހިމެނޭހެން 240 އަށްވުރެ ގިނަ މާލީ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޭނުމަކީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ޢިލްމާއި އައު އީޖާދުތައް ޙިއްސާކޮށް، ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. އަދި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަޔާރިތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، މި ދާއިރާގެ އެކިއެކި ތަޖުރިބާތައް ދޭދޭ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޙިއްސާކުރުމެވެ.  

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.