Advertisement

ރައީސް ޞާލިހްގެ އަރިހުގައި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް

14 Nov 2023
ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެވުނުކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ: މަޙްލޫފް

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކެބިނެޓުގެ ކުޅިވަރުގެ ވަޒީރުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެސް، ތާރީހުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑެތި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކާމިޔާބީތައް ހޯދައިދިނުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްދެވުނުކަމުގެ އުފާ ލިބޭ ކަމަށް އަޙްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މި ވާހަކަ ހިއްސާކުރެއްވީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވެވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ވަޒީރުކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ދައުރަށް އަލިއަޅުވާލައްވަވާ ކުރެވެވި ޕޯސްޓްގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ދަނޑުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފެށުނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، 150 އަށް ވުރެން ގިނަ ރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިރު، 55 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 40 އަށް ވުރެން ގިނަ ވޮލީ ކޯޓު ނިންމުނު ކަމަށާއި، 50 ވަރަކަށް ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އެޅުމަށް 160 އަށް ވުރެން ގިނަ ރަށަށް ތަކެތި ފޮނުވުނުކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

މި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ކަމެއް ވެސް މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ. އެއީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ރަށްރަށުން ކުރާ ޝަކުވާތަކާއި، އެއް ރަށަށް ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަނެއް ރަށަށް ނުލިބިގެން ކުރަމުން ދިޔަ ޝަކުވާތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ނުވާކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މައްސަލައެއް ނުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގަސްތުގައި އެއްވެސް ރަށަކަށް އެ މަނިކުފާނު އިހުމާލުވެފައި ނޯންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނު އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވޭތޯ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކައިގައި ދެން ފާހަގަ ކުރެއްވީ، ނުނިންމުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން ސްވިމިންގ ޕޫލް ނުނިންމުނިތީ އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނާ އެއްބަސްވެވުނު ގޮތާ އެއްގޮތަށް ޕޫލް ތަރައްގީކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބިން އެ ސޯސިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަތާ 4 އަހަރު ވެފައި ވާކަމަށް ހިއްސާކުރެއްވެވިއެވެ. މި މަސައްކަތަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިހާރު ސޮއިކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގަލޮޅު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި، އައްޑޫ، ފުވައްމުލަށް، ކުޅުދުއްފުށި، އަދި ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް، ނެޝަނަލް ޓީޓީ ސެންޓަރު، ނެޝަނަލް ބާސްކެޓު ބޯޅަ އެރީނާ، އަދި ނެޝަނަލް ވޮލީބޯލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށުނީތީ ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި މަސައްކަތްތަކުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ މިހާރު ކުރިޔަށްދާތީ ހިންހަމަޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވީ މި މަސައްކަތްތަކުގައި އެ މަނިކުފާނާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.