Advertisement

ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން ---

16 May 2023
ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ 5 މަސައްކަތު މީހުން ދިރިތިއްބައި ވަޅުގައި މަރާލި ސަޢޫދީގެ 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށްފި

ސަޢޫދީއަރަބިއްޔާގައި މަސަައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އިންޑިއާގެ ފަސްމީހަކު ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށްފިއެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރެވުނު ތިން މީހުންނަކީ، ޖާސިމް ބިން ޖައްސިމް ބިން ޙަސަން އަލް މުޠަވާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކާ، އައްމާރު ބިން ޔޫސުފް ބިން ޢަލީ އަލްދާހިމް ކިޔާ މީހަކާ، މުރުތަޟާ ބިން ހާޝިމް ބިން މުޙައްމަދު އަލް މުސާވީ ނަމަކަށް ކިޔާމީހެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރީ، މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން އެ ތިން މީހުންވެގެން އިންޑިއާގެ 5 ލޭބަރުން ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލިކަން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެގެން މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީއެވެ. އިންޑިއާގެ ފަސްމީހުން ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލާފައި ވަނީ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޤާތިފް އާއި ކައިރީގައިވާ، ސަފްވާގެ ދަނޑުބިމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މިއަމަލު އެމީހުން ހިންގާފައި ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

Advertisement

އެދަނޑުބިމުގެ ތެރޭގައި އެމީހުން ވަޅުލައި މަރާލާފައިވާ ކަން އެނގުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެދނަޑުބިން ކުއްޔަށް ހިފި ޢަލީ ހަބީބީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށް އެދަނޑުބިމުގެ ތެރެއިން އިންސާނުންގެ ކަށިތަކެއް ފެނުމުންނެވެ.

އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ހީކުރީ އެއީ ޖަނަވާރުންގެ ކަށިތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އިންސާނުންގެ ކަށިތަކެއް ކަން އެނގުމާއި އެކު އޭނާ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރީއެވެ.

ފެނުނު ފަސްމީހުންގެ ކަށިތައް ފުލުހުން ތަހުލީލު ކުރުމުން އެނގުނީ އެމީހުން ވަޅުލާފައި ވަނީ އަތްފައިބަނދެ އަދި އަނގަޔަށް ފޮތި ގަންނަަވައި، ޓޭޕްވެސް އަޅާފައި ކަމެވެ. އެހެންވެ އެއީ ބަޔަކު ގަސްދުގައި ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލާފައިވާ ބައެއްކަން އޮޅުމެއް ނެތްވަރަށް ސާބިތުވާން އޮތުމާއި އެކު ޤާތިލުން ހޯދުމަށް ސަޢޫދީ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤުތައް ފެށިއެވެ.

ދަނޑުބިމަކުން ފެނުނު ވަޅުލައި މަރާލާފައިވާ އިންޑިއާގެ 5 މީހުންގެ ކަށިތައް --

އެމައްސަަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް އެންގުނު ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ 5 މީހުން މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ފަދުވިލާ ސަލީމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކާ އޭނާގެ ރަޙުމަތްތެރިއެކެވެ. އިންޑިއާގެ 5 މަސައްކަތު މީހުން މަރާލާފައި ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން މީހަކު، އޭނާގެ ސްޕޮންސަރ ގެ އަންހެންދަރިއަކަށާއި އަދި އެހެން އަންހެނުންތަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމުންނެވެ. އެހެންވެ އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން އެމީހުން އިންޑިއާގެ ފަސް މަސައްކަތްތެރިން އެއްކޮށް ދިރިތިއްބައި ވަޅުލައި މަރާލީއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދެއްވެސް ބަރުލަމާނީއަކަށް ނެތް!
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޢާންމުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރޫހުވެސް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ދަމަހައްޓައި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށެވެ.